Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Allmänt Cornish Rexprat Att tänka på innan katten kommer! Avel, genetik och uppfödning Färger och färggenetik Färgalbumet Cornish Rex och andra djur Kattungar till salu Avelshane finnes/sökes Fodervärd finnes/sökes Omplacering Planerade kullar Hälsovård,skötsel,omvårdnad Sjukdomar och andra bekymmer Titelkattsalbumet God morgon, goddag, godkväll, godnatt! Dagens citat, dikt eller visdomsord! Dagens ros Ett gott skratt förlänger livet För ev allergiker Kattmat, sand och tillbehör, böcker Katter i nöd Min kattklubb Om sajten och iFokus Tävlingar Till minne Pyssel och upptåg Samåkning och transport Utställningar Utställningsresultat Video-snuttar Övrigt
Allmänt om Cornish Rex

Konsumentköplagen

2007-01-27 20:29 #0 av: Lullan1

För de flesta kattungeköp gäller Konsumentköplagen från 1991. Konsumentköplagarna är tvingande och kan inte avtalas bort. Konsumentverket, och SVERAK, förordar att avtal teckans mellan köpare och säljare. I ett skriftligt avtal står villkor som gäller. Ett villkor som strider mot konsumentköplagen är dock ogiltigt, även om både köpare och säljare skrivit på avtalet.

Konsumentköplagen gäller vid köp från näringsidkare till en konsument för enskilt ändamål. De flesta kattuppfödare med katterinamn räknas som näringsidkare.

När gäller inte Konsumentköplagen?

När en privatperson köper av en privatperson utan förmedling av en näringsidkare samt när en kattuppfödare köper av en annan kattköpare och kattungen inte endast ska vara för sällskapsändamål.

Var och när ska kattungen hämtas?

Enligt SVERAKs regler får leverans inte ske innan kattungen är tolv (12) veckor.

Det vanligaste är att köparen kommer till uppfödaren och hämtar sin kattunge vid tidpunkt som man i förväg kommit överens om. Om kattungen skall levereras på något annat sätt är det viktigt att parterna i förväg kommer överens om vem som ska betala eventuella transportkostnader.
Har inget uttryckligen avtalats, svarar som regel uppfödaren för dessa kostnader. Om det skulle hända kattungen något under transporten är det i de flesta fall uppfödaren som får stå den risken.

Köparens skyldigheter

Uppfödaren förutsätter självfallet att kattungeköparen ska ta väl hand om sin kattunge och sköta den ordentligt. I de allra flesta fallen är det också så att kattungeköparen infriar de förväntningar som uppfödaren har. Skulle kattungeköparen emellertid brista i sin omvårdnad, tillerkänner inte Konsumentköplagen uppfödaren rätten att ta tillbaka kattungen. Uppfödaren rekommenderas att i sådana fall vända sig till jurist för att få råd. Konsumentköplagen reglerar huvudsakligen två skyldigheter för kattungeköparen nämligen:

- att hämta sin kattunge på överenskommen tid.
- att betala det överenskommna priset.

Köparen har dock enligt Konsumentköplagen rätt att avbeställa kattungen före leveransen men är då skyldig att ersätta säljaren. I detta avtal har bestämts att ersättning ska utgå med 15 procent av priset.

Efter det att kattungen levererats har köparen som regel inte rätt att lämna tillbaka kattungen, såvida det inte blir klarlagt att det var något fel på kattungen vid köpet.

I detta avtal har emellertid köparen tillerkänts rätt att låta köpet gå tillbaka på grund av allergi, enligt uppvisat läkarintyg, hos någon i köparfamiljen. Uppfödaren är då skyldig att betala tillbaka större delen av köpesumman. Hur stor del beror på när återlämnandet sker. Återlämnandet måste dock alltid ske inom tre månader från leveransen.

Det finns situationer då en köpare inte kan ha kvar sin kattunge men då någon juridisk skyldighet inte finns för uppfödaren att ta tillbaka kattungen. Köparen bör i sådana fall först kontakta uppfödaren. Köparen måste räkna med att det kan bli svårt att inom kort finna en ny köpare till katten och att den kan få säljas för ett reducerat pris.

Det är viktigt att parterna skriftligen kommer överens om vad som skall gälla, om uppfödaren går med på att ta tillbaka katten för att eventuellt senare försöka sälja den vidare. Det vanligaste är att köparen betalar sin kattunge i samband med att den levereras, med avdrag för tidigare erlagd handpenning.

Om köparen inte såsom överenskommit kan betala vid leveransen, är uppfödaren inte skyldig att leverera kattungen. Uppfödaren, kan också efter att ha lämnat köparen en viss respit med betalningen (s.k. tilläggstid) häva köpet och kräva skadestånd av köparen. Om uppfödaren går med på att kattungeköparen betalar hela eller en del av köpesumman efter det att kattungen levererats, har uppfödaren som regel inte rätt att få tillbaka kattungen, även om köparen låter bli att betala.

SVERAK avråder bestämt från kreditköp då det gäller katt.

Säljarens skyldigheter

Uppfödarens främsta skyldighet enligt Konsumentköplagen är att på avtalad tid leverera den "felfria" kattungen som köparen beställt. Om uppfödaren inte fullgör sin leveransskyldighet, kan han bl a. bli skyldig att betala skadestånd till kattungeköparen.

Fel på kattungen

Konsumentköplagen innehåller utförliga definitioner på när en vara ska vara felaktig. De viktigaste definitionerna för kattungeköpets del är att varan anses felaktig
om den inte stämmer överens med vad parterna kommit överens om då det gäller art och kvalitet.
om den på annat sätt avviker från vad köparen hade kunnat förutsätta.

Då det gäller den exteriöra kvalitén på en kattunge ska kattungeköparen självfallet utgå ifrån att kattungen är renrasig. Om kattungen redan vid köpet uppvisar ett exteriörfel som är klart diskvalificerande enligt rasstandarden, bör uppfödaren upplysa köparen härom och sätta försäljningspriset något lägre. Uppfödaren är emellertid enligt detta avtal i övrigt inte köprättsligt ansvarig för hur kattungen utvecklas exteriört, såvida han inte åtagit sig ett sådant ansvar.
Uppfödarens huvudsakliga ansvar avser kattungens hälsa och funktion som sällskapskatt. Det innebär i första hand att kattungen ska vara frisk vid försäljningstillfället och då heller inte ha något dolt fel som medför att den senare visar någon sjuklig defekt.

Reklamation

En förutsättning för att köparen ska kunna få rätt till kompensation för ett fel är att köparen reklamerar varan. Reklamationen innebär att köparen meddelar säljaren att köparen inte godtar varan och anger på vilket sätt varan enligt köparens uppfattning är felaktig. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det av köparen märkt eller bort märka felet.

Tala först med säljaren. Helst inom två veckor men senast inom två år. Då mer än två år gått från det köparen mottog varan har säljarens ansvar upphört. Detta gäller även för de fall att köparen inte kunnat upptäcka felet tidigare.

Undantag gäller om säljaren vi köpet förfarit särskilt klandervärt, till exempel genom att lura köparen eller på annat sätt handlat mot tro och heder. I sådana fall har köparen rätt att framställa anspråk upp till 10 år efter köpet.

Om det inte hjälper att tala med säljaren - ring eller besök kommunens konsumentkontor. Konsumentvägledaren kan hjälpa dig i kontakterna med säljaren. Om du ändå inte får rättelse kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden som föreslår dig och säljaren en lösning. I sista hand kan du vända dig till tingssrätten (domstol).

Säljarens felansvar

Om kattungen skulle visa sig felaktig vid leveransen kan köparen begära att

- uppfödaren, kostnadsfritt utan väsentlig olägenhet för köparen, avhjälper felet (där det är möjligt)
- få avdrag på priset
- häva köpet, under förutsättning att felet är av väsentlig betydelse för köparen
- få skadestånd om felet omfattas av säljarens kontrollansvar.

Säljaren har alltid rätt att avhjälpa ett fel, där det är möljigt, om han när köparen reklamerar utan uppskov erbjuder sig att göra detta och avhjälpandet kan ske inom rimlig tid. Avhjälpandet ska även i detta fall ske kostnadsfritt och utan väsentlig olägenhet för köparen. Enligt Konsumentköplagen har en köpare också rätt till omleverans om det är fel på en vara. På motsvarande som när det gäller avhjälpande har säljaren rätt att erbjuda omleverans, d.v.s. lämna en felfri vara istället för den felaktiga.

SVERAK ställer sig tveksam till om lagreglerna om omleverans kan tillämpas vid ett kattungeköp, eftersom det rör sig om en så utpräglad "individualiserad vara". Om SVERAKs uppfattning härvidlag är riktig får prövas av domstol. I praktiken torde det sällan vara möjligt för uppfödaren att kunna leverera en ny kattunge enligt bestämmelser. Det är emellertid inget som hindrar att säljaren och köparen efter det att det blivit ifrågasatt om katten hade något fel, frivilligt kommer överens om att köparen ska erhålla en ny kattunge istället.

Ett prisavdrg, d.v.s. nedsättning av köpesumman, ska motsvara det minskade värde som kattungen har på grund av felet. Avdragets storlek beror på vilket fel det är.

Att ett köp hävs innebär att säljaren betalar tillbaka köpesumman mot att köparen lämnar tillbaka varan.

Köparens rätt till skadestånd på grund av fel avser att kompensera köparen för bl.a de kostnader och förlust av inkomst som felet medfört köparen. Detta kostnader skall kunna styrkas.

En förutsättning för säljarens skadeståndsskyldighet är att felet omfattas av säljarens kontrollansvar. I lagtexten uttrycks det så att säljaren är skadeståndskyldig "om säljaren inte visar underlåtenhet att avlämna felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit". Om felet avser en egenskap som säljaren särskilt utfäst, t ex. genom att lämna garanti, är säljaren skadeståndsskyldig.

Skadestånd och försäkringsskydd för dolda fel

Konsumentköplagen bestämmelser om skadeståndsskyldighet får störst praktisk betydelse då det gäller kostnader för veterinärvård av s.k. dolda fel. Det är dessa fall som föranleder de flesta tvisterna mellan kattuppfödaren och kattungeköparen.

Veterinärvårdskostnaderna kan uppgå till betydande belopp och de täcks sällan eller bara till begränsad del av den veterinåärvårdsförsäkring som kattungeköparen kan ha tecknat. För uppfödaren känns det mycket betungande att stå för dessa kostnader.

Att kattungen ska drabbas av en defekt är oftast svårt eller omöjligt att förutse för uppfödaren. Kattungeköparen har i vissa fall "hamnat mellan två stolar" på så sätt att han inte kunnat göra sannolikt att skadan omfattas av veterinärvårdsförsäkringen men inte heller kunnat visa att kattungen var felaktig vid köpet.

 

Källa: SVERAK

/Lullan1

 

Relaterade länkar

Av: Lullan1

Datum för publicering

  • 2007-01-27
Anmäl
2007-01-27 21:00 #1 av: ingor55

Kanon bra inlägg Lullan 1

Mycket viktigt att känna till om. 

Gäller detta för alla raskatter? 

Anmäl
2007-01-27 21:15 #2 av: Lullan1

Tack för att du gillade den! Det är bra att känna till vad man har för skyldigheter respektive rättigheter vid ett kattungeköp.

Konsumentköplagen gäller för alla katter oavsett ras.

Anmäl
2007-01-28 15:14 #3 av: Faxlin

Men sedan så är det liksom alla lagar att det finns kryphål.
Enligt lag så gäller ett avtal alltid, oavsett om det är muntligt eller skriftligt.
Dock svårare att bevisa vad som avtalats i ett muntligt avtal då kan allt hamna ord mot ord.
Om man således väljer att skriva ett avtal/kontrakt med sin valp/kattunge köpare så gäller avtalet enligt lag.
Om uppfödaren går vidare med detta som ett civiltmål så vinner dem.
Och att hänföra ett civilt mål är inte så dyrt som många tror. 650:- kostar det i första hand, sedan tillkommer advokatkostnaderna som kan dra iväg. Som uppfödare har man dock 99% chans att vinna ett sådant mål om man har bra utformade avtal/kontrakt.
Således så blir detta dyrt för köparen, om den förlorar får den ersätta sin advokat, säljarens advokat och domstolskostnader också.

Så allt är inte svart/vitt enligt lagen. När jag säljer valpar informerar jag mina köpare om konsumentköplagen och också om detta med civilrättsmål och avtalslagen.
Jag gör starkt klart att jag inte tvekar att dra igång en rättegång om jag hamnar i den sittsen att jag behöver detta.
Nu har jag gjort så efter inrådan från advokat, som jag också låtit kontrollera mina avtal.

Så inga lagar som inte har kryphål. ;-)
Gäller bara att hitta dem. Jag har glädjande nog aldrig behövt utnyttja denna lag. Och hoppas slippa även i framtiden.

Mvh Åsa

Ps. Artikeln är super bra Lullan 1.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-01-29 07:14 #4 av: Gittan

Mycket att tänka på vid försäljnung

Var glad och må bättre!
De vilda djurens värld


Anmäl
2007-01-29 14:27 #5 av: Uffe
Tänk bara på att om köparen och säljaren inte träffas och närvarar båda, när tingningsavtal eller köpekontraktet skrivs, eller om köparen inte fysiskt tagit i katten innan köp, räknas detta som distansförsäljning och Distansförsäljningslagen gäller. Den är lite annorlunda
Anmäl
2007-01-29 17:42 #6 av: Lullan1

Tack Uffe för ditt tillägg!

Anmäl
2007-01-31 20:03 #7 av: Pia

Personligen så anser jag, och det är jag inte ensam om, att det är lite si och så med hur man har tolkat begreppet näringsidkare i fall med uppfödare och kattförsäljning. Men tja nu ser ju praxis ut som det gör i dagsläget...

Anmäl
2007-02-01 14:03 #8 av: Anna77

bra skrivet! om någon skulle ha någon speciell fråga ang detta kan min pappa säkert svara på det, han arbetar med konsumentvägledning/juridik.

Anmäl
2007-02-01 18:04 #9 av: Lullan1

Vad bra Anna77, då har vi en specialist hos dig!

 

Anmäl
2008-02-04 14:25 #10 av: medde

Undrar är det inte tre år som gäller nu?. Lägger in det jag läste

"Då mer än två år gått från det köparen mottog varan har säljarens ansvar upphört"

Har för mig att det är ändrat till 3 år, vore toppen att veta om det stämmer eller fel.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.